Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

edarcy
12:11
6216 a19f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
edarcy
11:40
5759 0abd 390
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viascorpix scorpix
edarcy
11:40
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
edarcy
10:56

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
edarcy
10:54
Reposted frommrrru mrrru viaOnly2you Only2you
edarcy
01:11
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve viabagatela bagatela
edarcy
01:05
9068 bebd 390
Reposted frompiehus piehus viabagatela bagatela
edarcy
01:01
7967 ebda 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viabagatela bagatela

August 16 2018

edarcy
23:35
6552 facd 390
Reposted fromhagis hagis
edarcy
23:27
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaunmadebeds unmadebeds

August 05 2018

edarcy
21:47
Reposted frombethgadar bethgadar viaaimiak aimiak
21:46
edarcy
21:37
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

August 04 2018

23:00
edarcy
22:47
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaszydera szydera
edarcy
22:44
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaoxygenium oxygenium
edarcy
22:42
9881 1395 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
edarcy
22:25
22:23
3699 315d 390
Reposted fromturquoise turquoise viaoxygenium oxygenium
edarcy
22:07
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl